Deze partijen doen mee

1. Plaatsnaamborden

De gemeente Waadhoeke moet de Friese namen bovenaan zetten op de plaatsnaamborden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

FNP

"In het fusiedocument is vastgelegd dat de plaatsnamen in de verschillende gemeenten blijven zoals ze zijn. De FNP houdt zich daar aan. Als de borden aan vervanging toe zijn heeft het onze voorkeur om de Friese en Bildtse namen bovenaan te zetten. "

VVD

"In Littenseradiel en Menameradiel staan de Friese namen bovenaan en in Franekeradeel, en Het Bildt de Nederlandse namen. Dat willen we zo houden. De VVD wil geen onnodige kosten maken voor inwoners, bedrijven en de gemeente. "

ChristenUnie

"ChristenUnie kent de gevoeligheid van dit thema. De landelijke herkenbaarheid is belangrijk."

Oneens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen wil het laten zoals het is, maar bij voorkeur Nederlands bovenaan. Op dit moment zijn er zelfs dorpen met verschillende plaatsnaamborden, :-("

CDA

"Voorafgaand aan de herindeling is al de afspraak gemaakt dat het taalbeleid qua plaatsnamen blijft zoals het is. In Menameradiel en Littenseradiel staan de Friese plaatsnamen boven aan. In Franekeradeel staan de Nederlandse bovenaan. In het Bildt staat de Nederlandse plaatsnamen bovenaan met de Bildtse benaming eronder. Wij zijn een meertalige gemeente en willen dat zo houden."

SAM Waadhoeke

"We willen het houden zoals het is. In 't Bildt in Nederlands en Bildts, in gebied Menameradiel in het Fries en in gebied Franekeradeel in het Nederlands en Fries. We respecteren meertaligheid."

2. Loketten in dorpen

De gemeente hoeft geen loketten in de dorpen te openen, omdat veel via internet kan worden geregeld.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De VVD gaat voor een digitaal loket wat 24/7 open is. We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen wil dat zaken van dichtbij geregeld kunnen worden."

CDA

"In de nieuwe gemeente is het belangrijk dat gemeentelijke dienstverlening voor iedereen bereikbaar is. Voor het CDA staat de dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners voorop. Indien mensen moeilijk of in zijn geheel niet naar het gemeentehuis in Franeker kunnen komen, dan komt de ambtenaar naar de burger toe. Er moet daarnaast een goede spreiding komen van de zorgloketten/gebiedsteams."

FNP

"De FNP is van mening dat er buiten Franeker ook op locatie of thuis met inwoners zaken besproken moeten kunnen worden. De dienstverlening moet zo dicht mogelijk bij de inwoners gebracht worden. Ambtenaren kunnen ook zaken op locatie afhandelen."

ChristenUnie

"Hoe het loket er uit ziet, kan worden besproken, maar een loketfunctie in de (grotere) dorpen is wenselijk"

SAM Waadhoeke

"Veel kan via internet, de gebiedsteams zijn dichtbij, er kan veel op afspraak en we hebben bezorgdiensten. Toch willen we laag frequent nog steeds een loket in de dorpen."

3. Referendum

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de bevolking raadplegen via een referendum.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen wil de burger laten meepraten in ieder stadium van het proces. Inspraakbevordering hoeft niet persé via een referendum."

Oneens

CDA

"Het CDA vindt de stem van de inwoners belangrijk en is voorstander van burgerparticipatie. Het referendum is daar echter niet het juiste middel voor. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de gemeente in plaats van dat het draagvlak voor een voorstel wordt vergroot. "

FNP

"De FNP is tegen een referendum. Wij gaan al in een vroeg stadium met onze inwoners in gesprek over alle belangrijke zaken. Na alle adviezen ingewonnen te hebben neemt de gemeenteraad een besluit."

VVD

"Een referendum is niet het juiste middel om inwoners te betrekken bij het maken van belangrijke beslissingen. Daarvoor zijn voldoende alternatieven. De democratisch gekozen gemeenteraad moet de beslissingen nemen en kijkt daarbij naar alle aspecten, ook die van een goede inspraak."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

SAM Waadhoeke

"Een referendum reduceert een vraag tot ja of nee. Vaak ligt het genuanceerd. Er zijn betere methoden om bewoners te raadplegen."

4. Ombudsman

Er moet een onafhankelijke ombudsman/vrouw komen, die kan bemiddelen bij klachten.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Iedere inwoner van de gemeente verdient het om onafhankelijk en zo veel mogelijk objectief zijn of haar vraag beoordeeld te krijgen. Dit kan het beste gerealiseerd worden wanneer er een onafhankelijke ombudsman/vrouw is die de organisatie hierbij kan ondersteunen en faciliteren. Daarom is de juiste dienstverlening en eerlijke behandeling beter gegarandeerd."

VVD

"Elke klacht is er één te veel. Een ombudsman/vrouw is een mooie aanvulling op de bestaande klachtenprocedure. Hiermee kunnen we rechtszaken voorkomen."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

SAM Waadhoeke

"Aanvullend hebben we als SAM Waadhoeke de ambitie zelf iemand te hebben die kan helpen in probleemsituaties."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

FNP

"In Nederland hebben we een onafhankelijke ombudsman en een jeugdombudsvrouw. Klachten van inwoners worden serieus genomen. De onafhankelijke bezwarencommissie kan hierbij een goede rol spelen. Een traject van mediation heeft onze voorkeur boven een gang naar de rechter."

5. Vestiging coffeshop

De gemeente moet de vestiging van een coffeeshop in Franeker toestaan.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"De legalisering van de verkoop van wiet is een feit. Ook de teelt wordt gelegaliseerd. Waadhoeke moet het gebruik van wiet uit het illegale circuit halen."

SAM Waadhoeke

"Als het niet open en legaal gebeurt, gebeurt het illegaal. Daar is genoeg bewijs over. We willen geen criminele activiteiten aantrekken."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Wij zijn tegen de vestiging van een coffeeshop in Franeker. Het openen van een coffeeshop kan drugsgebruik onder jongeren stimuleren. Drugsgebruik onder jongeren is een groot probleem in Nederland. Uit cijfers blijkt dat Nederlandse jongeren veel meer blowen dan hun Europese leeftijdsgenoten. Het CDA wil het (soft)drugsgebruik juist ontmoedigen i.p.v. aanmoedigen. We zien hier jongeren graag gezond opgroeien."

VVD

"Coffeeshops kunnen zorgen voor overlast in de buurt. Dat wil de VVD niet. In de regio zijn voldoende legale mogelijkheden om aan softdrugs te komen."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

6. Bed-bad-brood

Waadhoeke moet mensen die illegaal in Nederland zijn geen opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

FNP

"Landelijk zijn er acht opvangplekken aangewezen. Mocht dit onvoldoende zijn dan kan in provinciaal verband bekeken worden waar in Fryslân een bed-bad-brood opvang moet komen. Dat kan dan ook in Waadhoeke zijn."

VVD

"De VVD wil illegalen niet opvangen in de gemeente. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de opvang van illegalen. Het Rijk betaalt die opvang. Andere opvanglocaties worden veelal gefinancierd met geld wat bestemd is voor de zorg. Wij willen dit geld ook echt besteden aan de zorg."

Geen van beide

CDA

"De nieuwe regering heeft besloten dat er acht opvanglocaties komen waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen voor bed, bad en brood. Hier zit de gemeente Waadhoeke niet bij. Mocht het echt nodig zijn om hier mensen bed-bad-brood aan te bieden dan zullen we gezamenlijk met andere partijen kunnen kijken wat nodig is. Het CDA laat mensen niet in de kou staan. "

SAM Waadhoeke

"We hebben een AZC in St. Annaparochie en die willen we graag houden. Illegalen bieden we niet actief bed-bad-brood aan, maar we helpen ze wel verder. We laten ze niet in de kou staan."

Oneens

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

7. Gemeentelijke heffingen

De gemeentelijke heffingen moeten afhankelijk worden van het aantal leden per huishouden. Grote gezinnen gaan dan meer betalen, eenpersoonshuishoudens minder.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens. De FNP vindt het niet rechtvaardig dat deze eenpersoonshuishoudens bijna net zoveel betalen als grote huishoudens."

VVD

"Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het CDA wil niet dat de belastingheffing onnodig complex wordt. Er is al onderscheid tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Grote gezinnen worden hierdoor onevenredig hoog aangeslagen. "

SAM Waadhoeke

"We houden in stand zoals het nu is. Eenpersoonshuishoudens zitten al in een andere categorie. Meer differentiatie is niet per definite eerlijker."

8. Winkeltijden

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Een goed ondernemersklimaat geeft ruimte aan de ondernemer. Daarbij hoort ook dat de winkelier zelf enige keuze heeft wat betreft de openingstijden. Voor het CDA is het wel belangrijk dat er met respect omgegaan wordt met de zondagsrust en eventuele kerkgang. Daarom zouden wij er wel voor willen pleiten om op de zondagen niet eerder dan 12 uur de deuren te openen. Dit gebeurt momenteel al in Franeker. "

FNP

"De FNP wil de winkeliers geen dwingende openings- en sluitingstijden voorschrijven. Het ligt voor de hand dat winkeliers(verenigingen) hier onderling afspraken over maken. De FNP dringt aan op een breed draagvlak onder ondernemers voor de vaststelling van de openingstijden. "

VVD

"Ondernemers kunnen zelf goed bepalen wanneer de winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of ze bijvoorbeeld zondag open willen."

Geen van beide

ChristenUnie

"Winkeliers mogen niet verplicht worden om op zondag open te gaan, maar volledige willekeur in openingstijden is niet wenselijk"

Oneens

SAM Waadhoeke

"Enige regie is nodig, anders worden kleine winkeliers gedwongen te lang en te vaak open te zijn, wat praktisch vaak onmogelijk is."

9. Rioolheffing

Naast woningeigenaren moeten ook huurders rioolheffing gaan betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Iedere gebruiker moet betalen. De eigenaar kan een huurder nu ook al rioolbelasting laten betalen. In de nieuwe gemeente blijft dit het geval alleen komt de rekening nu direct bij de huurder terecht. Wel vinden we het van belang dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn."

FNP

"De gebruiker betaalt de rioolheffing. Er moet wel een eerlijk tarief voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudingen worden ingevoerd."

VVD

"De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd."

Geen van beide

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

SAM Waadhoeke

"Wordt alleen maar ingewikkeld. Nu verloopt het via de verhuurder en dat gaat goed."

10. Reclame op trottoirs

De gemeente moet reclameborden op trottoirs verbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen is tegen verrommeling van de trottoirs. Wildgroei van reclameborden in alle maten en verschijningsvormen zou moeten gereguleerd."

SAM Waadhoeke

"Trottoirs zijn voor wandelaars, mensen met kinderwagens, rollators en in rolstoelen. Reclameboden zijn hinderlijke obstakels."

Geen van beide

Oneens

CDA

"Bedrijven en andere organisaties moeten de kans hebben zich binnen onze gemeente te profileren. Daarom is het plaatsen van reclameborden mogelijk. Binnen de algemene bepaling moet wel opgenomen worden dat de borden niet een goede doorgaan op de trottoirs belemmeren en er een maximum geldt voor het totaal aantal te plaatsen borden per dorp of wijk."

FNP

"Wij willen de winkeliers hier eigen verantwoordelijkheid in geven. De individuele winkelier moet rekening houden met voetgangers en vooral met mensen met een beperking. "

VVD

"Winkeliers hebben belang bij een aantrekkelijk winkelgebied en willen geen verrommeling. De winkeliers kunnen daarom onderling prima afspraken maken over de reclameborden. Een verbod is daarom niet nodig."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

11. Uitbreiding glastuinbouw

Waadhoeke moet uitbreiding van de glastuinbouw mogelijk maken.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"De glastuinbouw is een belangrijke sector voor onze gemeente. Het levert aan veel mensen werk. De bedrijven in het huidige Menameradiel (Bitgum en Berltsum) hebben geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Bij Sexbierum is nog 200 ha bestemd voor glastuinbouw, waarvan binnenkort 50 ha wordt bebouwd. Het resterende deel willen wij ook beschikbaar houden voor glastuinbouw. "

VVD

"De glastuinbouw zorgt voor veel werkgelegenheid voor mensen van verschillende opleidingsniveaus. De VVD kiest voor banen en niet voor uitkeringen. Uitbreiding van de glastuinbouw moet mogelijk zijn."

ChristenUnie

"Uitbreiding van deze activiteit zou mogelijk moeten zijn, maar wel binnen grenzen (bepaalde gebieden)"

Geen van beide

Oneens

FNP

"In het bestemmingsplan glastuinbouw bij Sexbierum is vastgelegd dat daar nog 50 ha. glas kan worden toegevoegd. Dat is voor de FNP genoeg. Wij willen wel alternatieve (zilte) teelten bevorderen. Dat is duurzamer dan glastuinbouw."

SAM Waadhoeke

"Er is voldoende ruimte binnen de nu aangegeven gebieden voor glastuinbouw."

12. Toeristenbelasting

Waadhoeke moet de toeristenbelasting invoeren.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Waadhoeke is steeds meer in trek bij toeristen. Wij willen dat de gemeente gastvrij blijft. Van de invoering van toeristenbelasting gaat geen enkel gastvrij signaal uit. Bovendien is het de vraag of de uitvoeringskosten van het instrument opwegen tegen de inkomsten."

FNP

"De FNP is tegen het invoeren van toeristenbelasting. Dit geeft veel administratieve lasten. Verhuurbedrijven en horeca betalen geen toeristenbelasting, maar profiteren wel van de toerist. Een breed gedragen ondernemersfonds, te beheren door ondernemers zelf, is een beter idee."

VVD

"Toeristenbelasting gaan we niet invoeren. Wij heten toeristen van harte welkom. De toerisme- en recreatiesector zorgt voor veel werkgelegenheid. Extra heffingen komen niet ten goede aan de sector."

SAM Waadhoeke

"We vinden het van belang dat er weinig drempels zijn voor toeristen en ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme."

13. Bestrijding armoede

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Daar waar nodig is Gemeentebelangen te allen tijde bereid om bij schrijnende gevallen extra maatregelen te nemen."

FNP

"Wij willen meer geld uit trekken voor armoedebestrijding. Dit moet dan vooral ingezet worden om de mensen goede preventieve voorlichting te geven. Te denken valt aan trainingen. "

VVD

"Armoede wordt vaak veroorzaakt door schulden. Schuldhulpverlening moet preventief worden ingezet. Een budgetcoach of casemanager moet het mandaat krijgen om tijdig te kunnen ingrijpen, want voorkomen is beter dan genezen."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

SAM Waadhoeke

"We zoeken hier naar maatwerk, bijvoorbeeld met schuldhulpverlening, want er zijn verschillende vormen van armoede. We handelen het liefst preventief. Voorkomen van armoede is het best."

Geen van beide

CDA

"De gemeente doet al veel aan bestrijding van armoede. Het beschikbare geld moet echter efficiënter benut worden. Gezinnen moeten goed geïnformeerd worden over de financiële middelen die beschikbaar zijn. Wij willen dat dit meer gericht is op weghalen van oorzaken in plaats van hulp op het verzachten van de gevolgen. "Voorkomen is beter dan genezen.""

Oneens

14. Bijverdienen

Mensen in de bijstand moeten kunnen bijverdienen zonder korting op hun uitkering.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Tijdelijk bijverdienen naast de bijstandsuitkering moet mogelijk zijn. Een bijbaan kan als goede opmaat dienen naar re-integratie op de arbeidsmarkt. "

ChristenUnie

"Werk moet lonend zijn"

SAM Waadhoeke

"Past bij het streven naar re-integratie. Uiteraard moet er wel een maximum zijn."

Geen van beide

VVD

"Werken moet lonen! Wanneer iemand van een uitkering naar een (parttime) baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. "

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

FNP

"De bijstand is wat de FNP betreft een vangnetregeling. Een uitkering en een betaalde baan spoort niet met deze gedachte. Een korte overgangsperiode is onder voorwaarden bespreekbaar. "

15. Stageplekken

Ondernemers die werk voor de gemeente doen moeten stageplekken aanbieden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Stageplekken zijn essentieel voor de ontwikkeling van de scholieren. Met deze (praktijk) ervaring maakt een scholier een betere kans op de arbeidsmarkt. Daarom vindt het CDA het een goed idee dat ondernemers die werk doen voor de gemeente worden gestimuleerd om een stageplek aan te bieden. "

FNP

"Hier is de FNP het mee eens. Op de langere termijn kan zowel de ondernemer als de student hier zijn voordeel mee doen. De verbinding tussen de ondernemer en het onderwijs krijgt zo inhoud."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen vindt het prima dat er stageplekken komen, maar dit niet afhankelijk stellen van een tegenprestatie."

Oneens

VVD

"Het is niet voor elke ondernemer mogelijk om een stageplek aan te bieden. Dat geldt zeker voor de kleine ondernemers. Daarom moet er geen verplichting komen vanuit de gemeente."

SAM Waadhoeke

"Stageplekken zijn wel gewenst, maar we willen en kunnen ze niet afdwingen. Bij aanbestedingen hechten we belang aan 'social return.' "

16. Bestuur openbare scholen

Alle openbare scholen in Waadhoeke moeten onder één bestuur komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Het is van groot belang dat er een sterk schoolbestuur in Waadhoeke is voor het basisonderwijs, zeker nu het onderwijs onder druk staat gezien de daling van het aantal leerlingen. Wat het CDA betreft gaan de onderwijsgroep Fier en Stichting Radius fuseren tot één krachtig bestuur."

VVD

"Het samengaan van scholen in de dorpen en in de stad stimuleren we. We gaan ook voor één onderwijskoepel voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Waadhoeke. Door het samengaan van de koepels kunnen we juist de kleine scholen openhouden."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

SAM Waadhoeke

"Breng de scholen onder één paraplu, dan krijg je een steviger verbinding met het sociale domein."

Geen van beide

Oneens

FNP

"Alle scholen onder een bestuur is misschien wel wenselijk, maar geen noodzaak. Goed functionerende scholen zijn veel belangrijker dan de bestuurdersvorm. "

17. Sportverenigingen

Sportverenigingen moeten hun gebouwen en terreinen voortaan zelf onderhouden. Hiervoor krijgen ze dan geld van de gemeente.

Wat vinden de partijen?

Eens

VVD

"De gemeente Waadhoeke kan, in overleg met de sportverenigingen, het onderhoud van de terreinen en gebouwen overdragen aan de betreffende clubs. De besparing op gemeentelijke kosten komt ten goede aan de clubs. Daardoor kunnen de contributies laag blijven."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen staat positief tegenover zo'n oplossing, maar wil dit in geen geval verplicht stellen "

SAM Waadhoeke

"We stimuleren het wel en maken samen met sportverenigingen plannen. Echter, we zullen moeten accepteren dat het bij de één wel lukt en bij de ander niet."

Oneens

CDA

"De draagkracht van de verenigingen binnen onze gemeente verschilt. Niet iedere club kan met een bijdrage van de gemeente het gebouw of de terreinen onderhouden. Wij vinden het belangrijk dat de gebouwen en terreinen op een kwalitatief niveau zijn. Dit doen we samen met de clubs. Het onderhoud ligt daarom ook in de basis bij de gemeente. Hier moeten goede afspraken over gemaakt worden."

FNP

"De FNP wil dit niet verplicht stellen. Verenigingen kunnen hier eventueel zelf voor kiezen."

18. Schoolzwemmen

Waadhoeke moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Het zwemonderwijs is nu versnipperd. De FNP is een voorstander om dat via scholen te regelen. Uiteraard betalen de ouders een eigen bijdrage."

Geen van beide

CDA

"Zwemvaardigheid van kinderen is belangrijk. Het herinvoeren van schoolzwemmen moet in nauw overleg met het onderwijs gebeuren. Er gaan veel andere lesuren verloren. Bovendien is het een enorme kostenpost voor de gemeente. Dit zal ook ten koste gaan van andere activiteiten. Kortom, hiervoor is een brede discussie nodig met verschillende belanghebbenden. Voor ouders die de zwemlessen van hun kind niet kunnen betalen, is er altijd geld beschikbaar uit het zogenaamde kindpakket. "

ChristenUnie

"ChristenUnie is voor het aanbieden van zwemonderwijs voor alle kinderen, maar buiten schoolverband om"

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

VVD

"Het behalen van het zwemdiploma is de verantwoordelijkheid van de ouders."

SAM Waadhoeke

"We willen zwemles wel stimuleren. Voor ouders die het niet kunnen betalen, hebben we het kindpakket."

19. Open houden basisscholen

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben moeten geld van de gemeente krijgen, zodat zij open kunnen blijven.

Wat vinden de partijen?

Eens

Geen van beide

ChristenUnie

"ChristenUnie kijkt liever naar de leefbaarheid van de kernen, samen met burgers kijken naar de juiste oplossing"

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Voor het CDA is het belangrijk dat het basisonderwijs zoveel mogelijk in de dorpen wordt behouden. Als het aantal leerlingen sterk daalt is het van belang om samen, met schoolbestuur, gemeente, school, leerkrachten en ouders in gesprek te gaan om een oplossingen te vinden. Daarbij kan het vormen van een samenwerkingsschool een oplossing zijn."

FNP

"Hier is de FNP het niet mee eens. De scholen worden bekostigd door het Rijk en dat moet ook zo blijven. Als een kleine school moet sluiten dan willen wij maatregelen treffen (bijvoorbeeld vervoer) zodat kinderen veilig naar een andere school kunnen komen. "

VVD

"Scholen met te weinig leerlingen kan de gemeente niet openhouden. Daarvoor ontbreken de financiële middelen. "

SAM Waadhoeke

"Scholen hebben een bepaalde omvang nodig om het kwaliteitsniveau vast te kunnen houden. We zijn voor samenwerkingsscholen."

20. Dongjumerpoort

De gemeente moet de Dongjumerpoort laten herbouwen.

Wat vinden de partijen?

Eens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen heeft wel de voorwaarde gesteld dat dit zonder inbreng van Gemeentelijke financiële middelen moet gebeuren. Ook moet het oordeel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nog worden afgewacht."

Geen van beide

FNP

"Het is een mooi idee om de Dongjumerpoort te laten herbouwen. De gevolgen voor direct omwonenden zijn een belangrijk onderdeel in de besluitvorming. Er moet nog veel duidelijk worden. "

VVD

"Alleen wanneer er voldoende draagvlak is bij de omwonenden en als er financiële dekking is kan de Dongjumerpoort worden herbouwd. Op basis van de huidige plannen is dat niet het geval."

Oneens

CDA

"Het herbouwen van een oude poort in Franeker brengt een aanzienlijke kostenpost met zich mee. Bovendien is het de vraag of het extra toeristen trekt. En inmiddels is bekend dat ook de directe omgeving er niet op zit te wachten. Het CDA ziet meer toekomst voor Franeker door zich te richten op het oude academische verleden. "

ChristenUnie

"ChristenUnie is niet voor het uitvoeren van prestigeprojecten, zoals de Dongjumerpoort"

SAM Waadhoeke

"De locatie is reeds aantrekkelijk en er is vrijwel geen draagvlak bij de bewoners."

21. Geen gasaansluitng

Nieuwe woningen mogen geen gasaansluiting meer krijgen.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"Wij gaan voor een energieneutrale gemeente in 2040. Dat lijkt nog ver weg, maar we moeten wel vandaag beginnen met het nemen van maatregelen."

VVD

"Bij nieuwbouw is een gasaansluiting niet vanzelfsprekend. Het accent moet bij nieuwbouw liggen op isoleren. Energie wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken."

ChristenUnie

"In navolging van het regeringsakkoord streven wij naar gasloos wonen"

SAM Waadhoeke

"Dit is een noodzakelijke stap. Als woningen goed geïsoleerd zijn hoeft het niet duurder te zijn en zijn de besparingen voor huiseigenaren en/of huurders hoog."

Geen van beide

CDA

"Het CDA wil het gebruik van duurzame alternatieve stimuleren. De ambitie moet dan ook zijn om steeds meer gebruik te gaan maken van opgewekte energie uit natuurlijke bronnen. Daarbij spelen de kosten van de bouw van de woning ook een rol in de afweging van toekomstige eigenaren van nieuwbouwwoningen. Goede voorlichting om een goede keuze te kunnen maken hoort bij de faciliterende rol van de gemeente."

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

22. Huisvesting seizoenarbeiders

Agrarische ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om seizoenarbeiders te huisvesten.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Mensen die in onze gemeente komen werken hebben recht op een woning. Het CDA is geen voorstander van grootschalige huisvesting van seizoenarbeiders. Ook een concentratie van seizoenarbeiders in wijken of straten is geen goed idee. (Tijdelijke) units bij het bedrijf zelf of het huisvesten van kleine aantallen arbeiders in vrijkomende boerderijen zijn wat het CDA betreft mogelijke opties. "

FNP

"Het werk moet gedaan worden. Wij kunnen er niet om heen dat ook in de Waadhoeke “seizoensarbeiders” ingezet moet worden. De gemeente moet er wel voor zorgen dat de huisvesting met omwonenden wordt besproken en dat het aan veiligheids- en andere kwaliteitseisen voldoet."

VVD

"Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. Wel moeten de seizoensarbeiders worden gespreid om te voorkomen dat er een straat komt met alleen seizoensarbeiders."

Geen van beide

Gemeentebelangen

"In overleg met de gemeente kan gekeken worden naar mogelijkheden."

SAM Waadhoeke

"De mogelijkheid moet er zijn, doch het vereist strakke regie. Het moet passen binnen aard en schaal van de omgeving en voldoen aan alle eisen voor bebouwing en bewoning. Tevens moet er sprake zijn van een goede spreiding."

Oneens

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

23. Nieuwbouw dorpen

Nieuwbouw in de dorpen mag alleen op ‘lege plekken’ plaatsvinden.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Er zijn dorpen waar nog uitbreidingslocaties liggen welke nog niet geheel bebouwd zijn. Die locaties moeten goed onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast komen er door sloop van (huur) woningen hier en daar lege plekken in dorpen. Daar moet samen met de dorpsbewoners een goede oplossing voor gevonden worden, de ene keer door de bouw van nieuwe woningen, een andere keer door invulling met bijvoorbeeld groen of speeltoestellen. De lege plekken mogen in ieder geval niet braak blijven liggen."

FNP

"De FNP vindt al heel lang dat restauratie voorrang heeft op uitbreiding. Dus eerst de lege en soms verwaarloosde plekken opvullen. Daar worden de dorpen mooier van."

VVD

"Bij nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar het vullen van lege plekken (inbreiding). Wanneer inbreiding niet mogelijk is, dan is is uitbreiding altijd een optie."

Geen van beide

SAM Waadhoeke

"Wij zien nieuwbouw bij voorkeur op 'lege plekken' maar we willen andere plannen met veel kwaliteit niet bij voorkeur afschieten."

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

24. Afvalcontainers

De afvalcontainers moeten onder de grond, ook al kost dat veel geld.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"De opslag van afval in ondergrondse containers zorgt er voor dat het straatbeeld in onze gemeente netjes blijft. Zowel de bewoners als ondernemers hebben er baat bij dat het netjes blijft in hun buurt. De te maken investering kan samenvallen met al geplande gebiedsontwikkeling waardoor de kosten gedrukt kunnen worden en het over een langere periode uitgespreid in de begroting opgenomen gaat worden."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

SAM Waadhoeke

"Dit moet je niet dwingend doen. De ontwikkelingen gaan snel. Het begrip 'afval' verdwijnt en maakt plaats voor 'grondstoffen.' We blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, op innovatieve wijze."

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

FNP

"In Waadhoeke vinden wij zoiets niet nodig. Bij de meeste woningen is genoeg ruimte voor een afvalcontainer. Als dit in stedelijk gebied niet mogelijk is dan hebben ondergrondse containers uit milieuoogpunt en vanwege het aanzien van de omgeving de voorkeur. "

VVD

"Bij het verzamelen van afval kiest de VVD voor maatwerk. Wanneer een kliko niet mogelijk is, dan gaat de voorkeur uit naar ondergrondse afvalcontainers. "

25. Grote veestallen

Waadhoeke mag geen toestemming meer geven voor de bouw van grote veestallen.

Wat vinden de partijen?

Eens

ChristenUnie

"Wat is 'groot'? ChristenUnie stimuleert de groei, maar binnen grenzen"

SAM Waadhoeke

"Schaalvergroting is niet de oplossing voor landbouw. Dat blijkt. De kracht van de Friese landbouw neemt toe als we gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat is goed voor een gezonde bodem en voor de winstmarges voor boeren."

Geen van beide

Gemeentebelangen

"De in het bestemmingsplan buitengebied gemaakte afspraken zijn leidend. In een enkel ander geval kan de Gemeenteraad anders beslissen."

Oneens

CDA

"Het CDA is trots op de boeren vanwege de voedselvoorziening en de bijdrage aan de economie. Schaalvergrotingen zijn aan de orde van de dag. Boeren breiden hun bedrijven uit met nieuwe stallen die meer melkkoeien kunnen huisvesten. Het CDA vindt het belangrijk dat met betrokkenen wordt bekeken hoe het bouwplan landschappelijk inpasbaar kan worden gemaakt. (De Nije Pleats werkwijze)"

FNP

"De FNP wil haar niet bemoeien met de bedrijfsvoering van onze boeren. Wij houden wel vast aan de landelijke inpasbaarheid uit zorg voor ons landschap. De gemeente moet ook hierbij inzetten op duurzaam bouwen."

VVD

"De VVD vindt dat er ruimte moet zijn voor de land- en tuinbouw en veeteelt. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Schaalvergroting in deze sector is nodig om te kunnen overleven."

26. Ontwikkeling natuur

Ontwikkeling van de natuur mag ten koste gaan van land- en tuinbouwgebied.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"In bepaalde gebieden moet dit mogelijk zijn. Dit is een mooi onderwerp voor een maatschappelijke discussie. Uiteraard moet er aan de grondeigenaren een compensatie aangeboden worden."

SAM Waadhoeke

"In een aantal gevallen is er geen andere optie, bijvoorbeeld als tevens extra waterberging noodzakelijk is. Wij zien aanvullend kansen om natuurwaarden te versterken in bestaande land- en tuinbouwgebieden."

Geen van beide

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Onze gemeente staat bekend om de kwaliteit van het landbouwgebied. Dit is voor onze gemeente een belangrijke economische component en dit past ook bij onze landschappelijke uitstraling. Om de kracht en pracht van onze gemeente te behouden is het van belang trots te zijn op wat we hebben en dit ook te laten zien."

VVD

"We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor natuurontwikkeling."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

27. Subsidie duurzaamheid

De gemeente mag geen subsidie geven aan projecten voor duurzaamheid.

Wat vinden de partijen?

Eens

FNP

"De FNP is van mening dat de gemeente niet als ondernemer moet optreden. Wel zien wij voor de gemeente een rol weggelegd om duurzaamheid in de brede zin van het woord te stimuleren, waarbij alle vormen van de bestaande subsidies worden gebruikt. "

VVD

"De gemeente stimuleert duurzaamheid door minder regels en eenvoudige procedures. Er is veel te winnen op het gebied van energiebesparing want alle energie die we kunnen besparen hoeven we ook niet op te wekken of in te kopen. Als gemeente kunnen we mensen en bedrijven helpen zicht te krijgen in hun potentiële besparingen door hiervoor actief aandacht te vragen en waar nodig partijen bij elkaar te brengen en de ruimte te bieden."

Geen van beide

ChristenUnie

"ChristenUnie stimuleert duurzaamheid, maar is wel kritisch op de haalbaarheid van projecten, nut en noodzaak"

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

CDA

"Investeren in duurzaamheid is belangrijk, maar gaat niet vanzelf. Het proces van maatschappelijk bewustwording versnellen is een taak van de overheid. Dat kan door duurzame investeringen te stimuleren. "

SAM Waadhoeke

"Duurzame projecten willen we stimuleren en faciliteren. In plaats van subsidies hanteren we liever nieuwe vormen voor financiering, zoals voorfinanciering met durfkapitaal."

28. 30 km-zones

Er moeten meer 30 km-zones binnen de bebouwde kom van stad en dorpen komen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Verkeersveiligheid is heel belangrijk voor het CDA. Invoering van de 30 km zones waar dat nog niet het geval is gebeurd dit in overleg met de dorpsbelangen. Daarbij is het van belang dat als een straat aangepakt wordt deze ook ingericht wordt als 30 km gebied ( werk met werk) zodat de gebruiker ervaart dat hij of zij in zo’n gebied rijdt en de snelheid aanpast."

VVD

"We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners met de politie en gemeente samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt en straat beter kan. Een 30 km-zone kan een oplossing zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

FNP

"Er zijn al heel veel 30km zones aangelegd. De FNP strijdt voor een uniform beleid in de gehele Waadhoeke. In nieuw gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan moet hier duidelijkheid over geven."

Oneens

Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen vindt dit voor woonwijken wel een optie."

SAM Waadhoeke

"Waar ze gewenst zijn, zijn ze reeds aanwezig. "

29. Plaatsing zonnepanelen

De gemeente mag geen toestemming geven voor plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Waadhoeke is een agrarische gemeente. Het landelijk gebied moet niet ontsierd worden door grote velden met zonnepanelen. Er zijn geschiktere locaties zoals bedrijventerreinen en daken van fabriekshallen."

FNP

"Zonnepanelen horen niet op de landbouwgrond thuis, maar op de daken die nog volop beschikbaar zijn bij boeren en bedrijven. Deze grote zonnevelden passen niet thuis in ons kwetsbare, vlakke landschap."

VVD

"Er zijn voldoende daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Het is dan ook zonde om kostbare landbouwgrond op te offeren voor zonneparken. "

ChristenUnie

"ChristenUnie wil de aanleg van zonnepanelen stimuleren, maar niet op kostbare landbouwgrond"

Geen van beide

SAM Waadhoeke

"Zonnepanelen worden bij voorkeur op daken geplaatst, of op andere plekken waar ze niet ten koste gaan van economische doeleinden. Echter, in beperkte mate met een goede landschappelijke inpassing moet het mogelijk zijn."

Oneens

Gemeentebelangen

Geen toelichting gegeven

30. Ontwikkeling Friese sporten

Waadhoeke moet geld steken in de ontwikkeling van Friese sporten als kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen.

Wat vinden de partijen?

Eens

CDA

"Wij zijn trots op deze Friese sporten, ze zijn onlosmakelijk met Fryslân verbonden en twee (kaatsen en fierljeppen) worden regelmatig beoefend in onze gemeente. In het culturele hoofdstadjaar 2018 wordt een evenement rondom Europese sporten georganiseerd. Dit zijn sporten die het verhaal en de historie van landen of regio’s laten zien. Wij willen dit financieel ondersteunen."

FNP

"De FNP wil de Friese sporten stimuleren omdat deze sporten zijn verbonden met onze cultuur en geworteld zijn in de gemeenschap. Het zorgt voor verbinding. Daarom wil de FNP ook een sport- en cultuurweek in Waadhoeke, waarmee wij ons als gemeente ook willen profileren."

VVD

"De PC in Franeker en het FK Fierljeppen in Winsum zijn twee belangrijke sportevenementen in de gemeente Waadhoeke. Daar zijn we trots op. Deze evenementen moeten kunnen rekenen op de steun van de gemeente."

ChristenUnie

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

SAM Waadhoeke

"We vinden alle sporten belangrijk."

Oneens

Gemeentebelangen

"Voor alle op sport en beweging gerichte initiatieven is Gemeentebelangen bereid om een bijdrage in welke vorm dan ook te overwegen."

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

Gemeentebelangen 0%overeenkomst
CDA 0%overeenkomst
FNP 0%overeenkomst
VVD 0%overeenkomst
ChristenUnie 0%overeenkomst
SAM Waadhoeke 0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1. Plaatsnaamborden Extra belangrijk

De gemeente Waadhoeke moet de Friese namen bovenaan zetten op de plaatsnaamborden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen wil het laten zoals het is, maar bij voorkeur Nederlands bovenaan. Op dit moment zijn er zelfs dorpen met verschillende plaatsnaamborden, :-("

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voorafgaand aan de herindeling is al de afspraak gemaakt dat het taalbeleid qua plaatsnamen blijft zoals het is. In Menameradiel en Littenseradiel staan de Friese plaatsnamen boven aan. In Franekeradeel staan de Nederlandse bovenaan. In het Bildt staat de Nederlandse plaatsnamen bovenaan met de Bildtse benaming eronder. Wij zijn een meertalige gemeente en willen dat zo houden."

 • FNP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In het fusiedocument is vastgelegd dat de plaatsnamen in de verschillende gemeenten blijven zoals ze zijn. De FNP houdt zich daar aan. Als de borden aan vervanging toe zijn heeft het onze voorkeur om de Friese en Bildtse namen bovenaan te zetten. "

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In Littenseradiel en Menameradiel staan de Friese namen bovenaan en in Franekeradeel, en Het Bildt de Nederlandse namen. Dat willen we zo houden. De VVD wil geen onnodige kosten maken voor inwoners, bedrijven en de gemeente. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie kent de gevoeligheid van dit thema. De landelijke herkenbaarheid is belangrijk."

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen het houden zoals het is. In 't Bildt in Nederlands en Bildts, in gebied Menameradiel in het Fries en in gebied Franekeradeel in het Nederlands en Fries. We respecteren meertaligheid."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Loketten in dorpen Extra belangrijk

De gemeente hoeft geen loketten in de dorpen te openen, omdat veel via internet kan worden geregeld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen wil dat zaken van dichtbij geregeld kunnen worden."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In de nieuwe gemeente is het belangrijk dat gemeentelijke dienstverlening voor iedereen bereikbaar is. Voor het CDA staat de dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners voorop. Indien mensen moeilijk of in zijn geheel niet naar het gemeentehuis in Franeker kunnen komen, dan komt de ambtenaar naar de burger toe. Er moet daarnaast een goede spreiding komen van de zorgloketten/gebiedsteams."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De FNP is van mening dat er buiten Franeker ook op locatie of thuis met inwoners zaken besproken moeten kunnen worden. De dienstverlening moet zo dicht mogelijk bij de inwoners gebracht worden. Ambtenaren kunnen ook zaken op locatie afhandelen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD gaat voor een digitaal loket wat 24/7 open is. We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hoe het loket er uit ziet, kan worden besproken, maar een loketfunctie in de (grotere) dorpen is wenselijk"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Veel kan via internet, de gebiedsteams zijn dichtbij, er kan veel op afspraak en we hebben bezorgdiensten. Toch willen we laag frequent nog steeds een loket in de dorpen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Referendum Extra belangrijk

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de bevolking raadplegen via een referendum.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen wil de burger laten meepraten in ieder stadium van het proces. Inspraakbevordering hoeft niet persé via een referendum."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA vindt de stem van de inwoners belangrijk en is voorstander van burgerparticipatie. Het referendum is daar echter niet het juiste middel voor. Het vergroot en verscherpt de tegenstellingen in de gemeente in plaats van dat het draagvlak voor een voorstel wordt vergroot. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De FNP is tegen een referendum. Wij gaan al in een vroeg stadium met onze inwoners in gesprek over alle belangrijke zaken. Na alle adviezen ingewonnen te hebben neemt de gemeenteraad een besluit."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum is niet het juiste middel om inwoners te betrekken bij het maken van belangrijke beslissingen. Daarvoor zijn voldoende alternatieven. De democratisch gekozen gemeenteraad moet de beslissingen nemen en kijkt daarbij naar alle aspecten, ook die van een goede inspraak."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Een referendum reduceert een vraag tot ja of nee. Vaak ligt het genuanceerd. Er zijn betere methoden om bewoners te raadplegen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Ombudsman Extra belangrijk

Er moet een onafhankelijke ombudsman/vrouw komen, die kan bemiddelen bij klachten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere inwoner van de gemeente verdient het om onafhankelijk en zo veel mogelijk objectief zijn of haar vraag beoordeeld te krijgen. Dit kan het beste gerealiseerd worden wanneer er een onafhankelijke ombudsman/vrouw is die de organisatie hierbij kan ondersteunen en faciliteren. Daarom is de juiste dienstverlening en eerlijke behandeling beter gegarandeerd."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Nederland hebben we een onafhankelijke ombudsman en een jeugdombudsvrouw. Klachten van inwoners worden serieus genomen. De onafhankelijke bezwarencommissie kan hierbij een goede rol spelen. Een traject van mediation heeft onze voorkeur boven een gang naar de rechter."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Elke klacht is er één te veel. Een ombudsman/vrouw is een mooie aanvulling op de bestaande klachtenprocedure. Hiermee kunnen we rechtszaken voorkomen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Aanvullend hebben we als SAM Waadhoeke de ambitie zelf iemand te hebben die kan helpen in probleemsituaties."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Vestiging coffeshop Extra belangrijk

De gemeente moet de vestiging van een coffeeshop in Franeker toestaan.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn tegen de vestiging van een coffeeshop in Franeker. Het openen van een coffeeshop kan drugsgebruik onder jongeren stimuleren. Drugsgebruik onder jongeren is een groot probleem in Nederland. Uit cijfers blijkt dat Nederlandse jongeren veel meer blowen dan hun Europese leeftijdsgenoten. Het CDA wil het (soft)drugsgebruik juist ontmoedigen i.p.v. aanmoedigen. We zien hier jongeren graag gezond opgroeien."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De legalisering van de verkoop van wiet is een feit. Ook de teelt wordt gelegaliseerd. Waadhoeke moet het gebruik van wiet uit het illegale circuit halen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Coffeeshops kunnen zorgen voor overlast in de buurt. Dat wil de VVD niet. In de regio zijn voldoende legale mogelijkheden om aan softdrugs te komen."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Als het niet open en legaal gebeurt, gebeurt het illegaal. Daar is genoeg bewijs over. We willen geen criminele activiteiten aantrekken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Bed-bad-brood Extra belangrijk

Waadhoeke moet mensen die illegaal in Nederland zijn geen opvang (bed-bad-brood) aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De nieuwe regering heeft besloten dat er acht opvanglocaties komen waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen sturen voor bed, bad en brood. Hier zit de gemeente Waadhoeke niet bij. Mocht het echt nodig zijn om hier mensen bed-bad-brood aan te bieden dan zullen we gezamenlijk met andere partijen kunnen kijken wat nodig is. Het CDA laat mensen niet in de kou staan. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Landelijk zijn er acht opvangplekken aangewezen. Mocht dit onvoldoende zijn dan kan in provinciaal verband bekeken worden waar in Fryslân een bed-bad-brood opvang moet komen. Dat kan dan ook in Waadhoeke zijn."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De VVD wil illegalen niet opvangen in de gemeente. De VNG heeft met het Rijk afspraken gemaakt over de opvang van illegalen. Het Rijk betaalt die opvang. Andere opvanglocaties worden veelal gefinancierd met geld wat bestemd is voor de zorg. Wij willen dit geld ook echt besteden aan de zorg."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We hebben een AZC in St. Annaparochie en die willen we graag houden. Illegalen bieden we niet actief bed-bad-brood aan, maar we helpen ze wel verder. We laten ze niet in de kou staan."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Gemeentelijke heffingen Extra belangrijk

De gemeentelijke heffingen moeten afhankelijk worden van het aantal leden per huishouden. Grote gezinnen gaan dan meer betalen, eenpersoonshuishoudens minder.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil niet dat de belastingheffing onnodig complex wordt. Er is al onderscheid tussen eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Grote gezinnen worden hierdoor onevenredig hoog aangeslagen. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens. De FNP vindt het niet rechtvaardig dat deze eenpersoonshuishoudens bijna net zoveel betalen als grote huishoudens."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom kijken we bij deze heffing naar het aantal personen dat op een adres woont."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We houden in stand zoals het nu is. Eenpersoonshuishoudens zitten al in een andere categorie. Meer differentiatie is niet per definite eerlijker."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Winkeltijden Extra belangrijk

Winkeliers moeten zelf kunnen bepalen wanneer hun winkel open of dicht is.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Een goed ondernemersklimaat geeft ruimte aan de ondernemer. Daarbij hoort ook dat de winkelier zelf enige keuze heeft wat betreft de openingstijden. Voor het CDA is het wel belangrijk dat er met respect omgegaan wordt met de zondagsrust en eventuele kerkgang. Daarom zouden wij er wel voor willen pleiten om op de zondagen niet eerder dan 12 uur de deuren te openen. Dit gebeurt momenteel al in Franeker. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De FNP wil de winkeliers geen dwingende openings- en sluitingstijden voorschrijven. Het ligt voor de hand dat winkeliers(verenigingen) hier onderling afspraken over maken. De FNP dringt aan op een breed draagvlak onder ondernemers voor de vaststelling van de openingstijden. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Ondernemers kunnen zelf goed bepalen wanneer de winkel open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of ze bijvoorbeeld zondag open willen."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers mogen niet verplicht worden om op zondag open te gaan, maar volledige willekeur in openingstijden is niet wenselijk"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Enige regie is nodig, anders worden kleine winkeliers gedwongen te lang en te vaak open te zijn, wat praktisch vaak onmogelijk is."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Rioolheffing Extra belangrijk

Naast woningeigenaren moeten ook huurders rioolheffing gaan betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Iedere gebruiker moet betalen. De eigenaar kan een huurder nu ook al rioolbelasting laten betalen. In de nieuwe gemeente blijft dit het geval alleen komt de rekening nu direct bij de huurder terecht. Wel vinden we het van belang dat de kosten zo laag mogelijk moeten zijn."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gebruiker betaalt de rioolheffing. Er moet wel een eerlijk tarief voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudingen worden ingevoerd."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, ook bijdraagt aan de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij woningeigenaren worden neergelegd."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wordt alleen maar ingewikkeld. Nu verloopt het via de verhuurder en dat gaat goed."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Reclame op trottoirs Extra belangrijk

De gemeente moet reclameborden op trottoirs verbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen is tegen verrommeling van de trottoirs. Wildgroei van reclameborden in alle maten en verschijningsvormen zou moeten gereguleerd."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bedrijven en andere organisaties moeten de kans hebben zich binnen onze gemeente te profileren. Daarom is het plaatsen van reclameborden mogelijk. Binnen de algemene bepaling moet wel opgenomen worden dat de borden niet een goede doorgaan op de trottoirs belemmeren en er een maximum geldt voor het totaal aantal te plaatsen borden per dorp of wijk."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen de winkeliers hier eigen verantwoordelijkheid in geven. De individuele winkelier moet rekening houden met voetgangers en vooral met mensen met een beperking. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Winkeliers hebben belang bij een aantrekkelijk winkelgebied en willen geen verrommeling. De winkeliers kunnen daarom onderling prima afspraken maken over de reclameborden. Een verbod is daarom niet nodig."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Trottoirs zijn voor wandelaars, mensen met kinderwagens, rollators en in rolstoelen. Reclameboden zijn hinderlijke obstakels."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Uitbreiding glastuinbouw Extra belangrijk

Waadhoeke moet uitbreiding van de glastuinbouw mogelijk maken.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De glastuinbouw is een belangrijke sector voor onze gemeente. Het levert aan veel mensen werk. De bedrijven in het huidige Menameradiel (Bitgum en Berltsum) hebben geen uitbreidingsmogelijkheden meer. Bij Sexbierum is nog 200 ha bestemd voor glastuinbouw, waarvan binnenkort 50 ha wordt bebouwd. Het resterende deel willen wij ook beschikbaar houden voor glastuinbouw. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In het bestemmingsplan glastuinbouw bij Sexbierum is vastgelegd dat daar nog 50 ha. glas kan worden toegevoegd. Dat is voor de FNP genoeg. Wij willen wel alternatieve (zilte) teelten bevorderen. Dat is duurzamer dan glastuinbouw."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De glastuinbouw zorgt voor veel werkgelegenheid voor mensen van verschillende opleidingsniveaus. De VVD kiest voor banen en niet voor uitkeringen. Uitbreiding van de glastuinbouw moet mogelijk zijn."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Uitbreiding van deze activiteit zou mogelijk moeten zijn, maar wel binnen grenzen (bepaalde gebieden)"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Er is voldoende ruimte binnen de nu aangegeven gebieden voor glastuinbouw."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Toeristenbelasting Extra belangrijk

Waadhoeke moet de toeristenbelasting invoeren.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waadhoeke is steeds meer in trek bij toeristen. Wij willen dat de gemeente gastvrij blijft. Van de invoering van toeristenbelasting gaat geen enkel gastvrij signaal uit. Bovendien is het de vraag of de uitvoeringskosten van het instrument opwegen tegen de inkomsten."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De FNP is tegen het invoeren van toeristenbelasting. Dit geeft veel administratieve lasten. Verhuurbedrijven en horeca betalen geen toeristenbelasting, maar profiteren wel van de toerist. Een breed gedragen ondernemersfonds, te beheren door ondernemers zelf, is een beter idee."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Toeristenbelasting gaan we niet invoeren. Wij heten toeristen van harte welkom. De toerisme- en recreatiesector zorgt voor veel werkgelegenheid. Extra heffingen komen niet ten goede aan de sector."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We vinden het van belang dat er weinig drempels zijn voor toeristen en ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Bestrijding armoede Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld uitgeven aan de bestrijding van armoede.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Daar waar nodig is Gemeentebelangen te allen tijde bereid om bij schrijnende gevallen extra maatregelen te nemen."

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De gemeente doet al veel aan bestrijding van armoede. Het beschikbare geld moet echter efficiënter benut worden. Gezinnen moeten goed geïnformeerd worden over de financiële middelen die beschikbaar zijn. Wij willen dat dit meer gericht is op weghalen van oorzaken in plaats van hulp op het verzachten van de gevolgen. "Voorkomen is beter dan genezen.""

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij willen meer geld uit trekken voor armoedebestrijding. Dit moet dan vooral ingezet worden om de mensen goede preventieve voorlichting te geven. Te denken valt aan trainingen. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Armoede wordt vaak veroorzaakt door schulden. Schuldhulpverlening moet preventief worden ingezet. Een budgetcoach of casemanager moet het mandaat krijgen om tijdig te kunnen ingrijpen, want voorkomen is beter dan genezen."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zoeken hier naar maatwerk, bijvoorbeeld met schuldhulpverlening, want er zijn verschillende vormen van armoede. We handelen het liefst preventief. Voorkomen van armoede is het best."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Bijverdienen Extra belangrijk

Mensen in de bijstand moeten kunnen bijverdienen zonder korting op hun uitkering.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Tijdelijk bijverdienen naast de bijstandsuitkering moet mogelijk zijn. Een bijbaan kan als goede opmaat dienen naar re-integratie op de arbeidsmarkt. "

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De bijstand is wat de FNP betreft een vangnetregeling. Een uitkering en een betaalde baan spoort niet met deze gedachte. Een korte overgangsperiode is onder voorwaarden bespreekbaar. "

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Werken moet lonen! Wanneer iemand van een uitkering naar een (parttime) baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde armoedeval) schaffen we af. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Werk moet lonend zijn"

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Past bij het streven naar re-integratie. Uiteraard moet er wel een maximum zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Stageplekken Extra belangrijk

Ondernemers die werk voor de gemeente doen moeten stageplekken aanbieden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen vindt het prima dat er stageplekken komen, maar dit niet afhankelijk stellen van een tegenprestatie."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Stageplekken zijn essentieel voor de ontwikkeling van de scholieren. Met deze (praktijk) ervaring maakt een scholier een betere kans op de arbeidsmarkt. Daarom vindt het CDA het een goed idee dat ondernemers die werk doen voor de gemeente worden gestimuleerd om een stageplek aan te bieden. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Hier is de FNP het mee eens. Op de langere termijn kan zowel de ondernemer als de student hier zijn voordeel mee doen. De verbinding tussen de ondernemer en het onderwijs krijgt zo inhoud."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het is niet voor elke ondernemer mogelijk om een stageplek aan te bieden. Dat geldt zeker voor de kleine ondernemers. Daarom moet er geen verplichting komen vanuit de gemeente."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Stageplekken zijn wel gewenst, maar we willen en kunnen ze niet afdwingen. Bij aanbestedingen hechten we belang aan 'social return.' "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Bestuur openbare scholen Extra belangrijk

Alle openbare scholen in Waadhoeke moeten onder één bestuur komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het is van groot belang dat er een sterk schoolbestuur in Waadhoeke is voor het basisonderwijs, zeker nu het onderwijs onder druk staat gezien de daling van het aantal leerlingen. Wat het CDA betreft gaan de onderwijsgroep Fier en Stichting Radius fuseren tot één krachtig bestuur."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Alle scholen onder een bestuur is misschien wel wenselijk, maar geen noodzaak. Goed functionerende scholen zijn veel belangrijker dan de bestuurdersvorm. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het samengaan van scholen in de dorpen en in de stad stimuleren we. We gaan ook voor één onderwijskoepel voor het openbaar basisonderwijs in de gemeente Waadhoeke. Door het samengaan van de koepels kunnen we juist de kleine scholen openhouden."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Breng de scholen onder één paraplu, dan krijg je een steviger verbinding met het sociale domein."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Sportverenigingen Extra belangrijk

Sportverenigingen moeten hun gebouwen en terreinen voortaan zelf onderhouden. Hiervoor krijgen ze dan geld van de gemeente.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen staat positief tegenover zo'n oplossing, maar wil dit in geen geval verplicht stellen "

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De draagkracht van de verenigingen binnen onze gemeente verschilt. Niet iedere club kan met een bijdrage van de gemeente het gebouw of de terreinen onderhouden. Wij vinden het belangrijk dat de gebouwen en terreinen op een kwalitatief niveau zijn. Dit doen we samen met de clubs. Het onderhoud ligt daarom ook in de basis bij de gemeente. Hier moeten goede afspraken over gemaakt worden."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De FNP wil dit niet verplicht stellen. Verenigingen kunnen hier eventueel zelf voor kiezen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente Waadhoeke kan, in overleg met de sportverenigingen, het onderhoud van de terreinen en gebouwen overdragen aan de betreffende clubs. De besparing op gemeentelijke kosten komt ten goede aan de clubs. Daardoor kunnen de contributies laag blijven."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We stimuleren het wel en maken samen met sportverenigingen plannen. Echter, we zullen moeten accepteren dat het bij de één wel lukt en bij de ander niet."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Schoolzwemmen Extra belangrijk

Waadhoeke moet schoolzwemmen opnieuw invoeren en betalen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zwemvaardigheid van kinderen is belangrijk. Het herinvoeren van schoolzwemmen moet in nauw overleg met het onderwijs gebeuren. Er gaan veel andere lesuren verloren. Bovendien is het een enorme kostenpost voor de gemeente. Dit zal ook ten koste gaan van andere activiteiten. Kortom, hiervoor is een brede discussie nodig met verschillende belanghebbenden. Voor ouders die de zwemlessen van hun kind niet kunnen betalen, is er altijd geld beschikbaar uit het zogenaamde kindpakket. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het zwemonderwijs is nu versnipperd. De FNP is een voorstander om dat via scholen te regelen. Uiteraard betalen de ouders een eigen bijdrage."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het behalen van het zwemdiploma is de verantwoordelijkheid van de ouders."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie is voor het aanbieden van zwemonderwijs voor alle kinderen, maar buiten schoolverband om"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We willen zwemles wel stimuleren. Voor ouders die het niet kunnen betalen, hebben we het kindpakket."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Open houden basisscholen Extra belangrijk

Basisscholen die aan de kwaliteitseisen voldoen maar te weinig leerlingen hebben moeten geld van de gemeente krijgen, zodat zij open kunnen blijven.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor het CDA is het belangrijk dat het basisonderwijs zoveel mogelijk in de dorpen wordt behouden. Als het aantal leerlingen sterk daalt is het van belang om samen, met schoolbestuur, gemeente, school, leerkrachten en ouders in gesprek te gaan om een oplossingen te vinden. Daarbij kan het vormen van een samenwerkingsschool een oplossing zijn."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Hier is de FNP het niet mee eens. De scholen worden bekostigd door het Rijk en dat moet ook zo blijven. Als een kleine school moet sluiten dan willen wij maatregelen treffen (bijvoorbeeld vervoer) zodat kinderen veilig naar een andere school kunnen komen. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scholen met te weinig leerlingen kan de gemeente niet openhouden. Daarvoor ontbreken de financiële middelen. "

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie kijkt liever naar de leefbaarheid van de kernen, samen met burgers kijken naar de juiste oplossing"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Scholen hebben een bepaalde omvang nodig om het kwaliteitsniveau vast te kunnen houden. We zijn voor samenwerkingsscholen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Dongjumerpoort Extra belangrijk

De gemeente moet de Dongjumerpoort laten herbouwen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Eens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen heeft wel de voorwaarde gesteld dat dit zonder inbreng van Gemeentelijke financiële middelen moet gebeuren. Ook moet het oordeel van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed nog worden afgewacht."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het herbouwen van een oude poort in Franeker brengt een aanzienlijke kostenpost met zich mee. Bovendien is het de vraag of het extra toeristen trekt. En inmiddels is bekend dat ook de directe omgeving er niet op zit te wachten. Het CDA ziet meer toekomst voor Franeker door zich te richten op het oude academische verleden. "

 • FNP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het is een mooi idee om de Dongjumerpoort te laten herbouwen. De gevolgen voor direct omwonenden zijn een belangrijk onderdeel in de besluitvorming. Er moet nog veel duidelijk worden. "

 • VVD: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Alleen wanneer er voldoende draagvlak is bij de omwonenden en als er financiële dekking is kan de Dongjumerpoort worden herbouwd. Op basis van de huidige plannen is dat niet het geval."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie is niet voor het uitvoeren van prestigeprojecten, zoals de Dongjumerpoort"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De locatie is reeds aantrekkelijk en er is vrijwel geen draagvlak bij de bewoners."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Geen gasaansluitng Extra belangrijk

Nieuwe woningen mogen geen gasaansluiting meer krijgen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Het CDA wil het gebruik van duurzame alternatieve stimuleren. De ambitie moet dan ook zijn om steeds meer gebruik te gaan maken van opgewekte energie uit natuurlijke bronnen. Daarbij spelen de kosten van de bouw van de woning ook een rol in de afweging van toekomstige eigenaren van nieuwbouwwoningen. Goede voorlichting om een goede keuze te kunnen maken hoort bij de faciliterende rol van de gemeente."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij gaan voor een energieneutrale gemeente in 2040. Dat lijkt nog ver weg, maar we moeten wel vandaag beginnen met het nemen van maatregelen."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij nieuwbouw is een gasaansluiting niet vanzelfsprekend. Het accent moet bij nieuwbouw liggen op isoleren. Energie wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "In navolging van het regeringsakkoord streven wij naar gasloos wonen"

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Dit is een noodzakelijke stap. Als woningen goed geïsoleerd zijn hoeft het niet duurder te zijn en zijn de besparingen voor huiseigenaren en/of huurders hoog."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Huisvesting seizoenarbeiders Extra belangrijk

Agrarische ondernemers moeten de mogelijkheid krijgen om seizoenarbeiders te huisvesten.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "In overleg met de gemeente kan gekeken worden naar mogelijkheden."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Mensen die in onze gemeente komen werken hebben recht op een woning. Het CDA is geen voorstander van grootschalige huisvesting van seizoenarbeiders. Ook een concentratie van seizoenarbeiders in wijken of straten is geen goed idee. (Tijdelijke) units bij het bedrijf zelf of het huisvesten van kleine aantallen arbeiders in vrijkomende boerderijen zijn wat het CDA betreft mogelijke opties. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Het werk moet gedaan worden. Wij kunnen er niet om heen dat ook in de Waadhoeke “seizoensarbeiders” ingezet moet worden. De gemeente moet er wel voor zorgen dat de huisvesting met omwonenden wordt besproken en dat het aan veiligheids- en andere kwaliteitseisen voldoet."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Agrarische ondernemers krijgen de ruimte om seizoenarbeiders te huisvesten: dat is goed voor de ondernemer en beperkt overlast. Wel moeten de seizoensarbeiders worden gespreid om te voorkomen dat er een straat komt met alleen seizoensarbeiders."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De mogelijkheid moet er zijn, doch het vereist strakke regie. Het moet passen binnen aard en schaal van de omgeving en voldoen aan alle eisen voor bebouwing en bewoning. Tevens moet er sprake zijn van een goede spreiding."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Nieuwbouw dorpen Extra belangrijk

Nieuwbouw in de dorpen mag alleen op ‘lege plekken’ plaatsvinden.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn dorpen waar nog uitbreidingslocaties liggen welke nog niet geheel bebouwd zijn. Die locaties moeten goed onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast komen er door sloop van (huur) woningen hier en daar lege plekken in dorpen. Daar moet samen met de dorpsbewoners een goede oplossing voor gevonden worden, de ene keer door de bouw van nieuwe woningen, een andere keer door invulling met bijvoorbeeld groen of speeltoestellen. De lege plekken mogen in ieder geval niet braak blijven liggen."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De FNP vindt al heel lang dat restauratie voorrang heeft op uitbreiding. Dus eerst de lege en soms verwaarloosde plekken opvullen. Daar worden de dorpen mooier van."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Bij nieuwbouw gaat de voorkeur uit naar het vullen van lege plekken (inbreiding). Wanneer inbreiding niet mogelijk is, dan is is uitbreiding altijd een optie."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Wij zien nieuwbouw bij voorkeur op 'lege plekken' maar we willen andere plannen met veel kwaliteit niet bij voorkeur afschieten."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Afvalcontainers Extra belangrijk

De afvalcontainers moeten onder de grond, ook al kost dat veel geld.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "De opslag van afval in ondergrondse containers zorgt er voor dat het straatbeeld in onze gemeente netjes blijft. Zowel de bewoners als ondernemers hebben er baat bij dat het netjes blijft in hun buurt. De te maken investering kan samenvallen met al geplande gebiedsontwikkeling waardoor de kosten gedrukt kunnen worden en het over een langere periode uitgespreid in de begroting opgenomen gaat worden."

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "In Waadhoeke vinden wij zoiets niet nodig. Bij de meeste woningen is genoeg ruimte voor een afvalcontainer. Als dit in stedelijk gebied niet mogelijk is dan hebben ondergrondse containers uit milieuoogpunt en vanwege het aanzien van de omgeving de voorkeur. "

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Bij het verzamelen van afval kiest de VVD voor maatwerk. Wanneer een kliko niet mogelijk is, dan gaat de voorkeur uit naar ondergrondse afvalcontainers. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Dit moet je niet dwingend doen. De ontwikkelingen gaan snel. Het begrip 'afval' verdwijnt en maakt plaats voor 'grondstoffen.' We blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen, op innovatieve wijze."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Grote veestallen Extra belangrijk

Waadhoeke mag geen toestemming meer geven voor de bouw van grote veestallen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "De in het bestemmingsplan buitengebied gemaakte afspraken zijn leidend. In een enkel ander geval kan de Gemeenteraad anders beslissen."

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Het CDA is trots op de boeren vanwege de voedselvoorziening en de bijdrage aan de economie. Schaalvergrotingen zijn aan de orde van de dag. Boeren breiden hun bedrijven uit met nieuwe stallen die meer melkkoeien kunnen huisvesten. Het CDA vindt het belangrijk dat met betrokkenen wordt bekeken hoe het bouwplan landschappelijk inpasbaar kan worden gemaakt. (De Nije Pleats werkwijze)"

 • FNP: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De FNP wil haar niet bemoeien met de bedrijfsvoering van onze boeren. Wij houden wel vast aan de landelijke inpasbaarheid uit zorg voor ons landschap. De gemeente moet ook hierbij inzetten op duurzaam bouwen."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "De VVD vindt dat er ruimte moet zijn voor de land- en tuinbouw en veeteelt. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig gehinderd wordt. Schaalvergroting in deze sector is nodig om te kunnen overleven."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wat is 'groot'? ChristenUnie stimuleert de groei, maar binnen grenzen"

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "Schaalvergroting is niet de oplossing voor landbouw. Dat blijkt. De kracht van de Friese landbouw neemt toe als we gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat is goed voor een gezonde bodem en voor de winstmarges voor boeren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Ontwikkeling natuur Extra belangrijk

Ontwikkeling van de natuur mag ten koste gaan van land- en tuinbouwgebied.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Onze gemeente staat bekend om de kwaliteit van het landbouwgebied. Dit is voor onze gemeente een belangrijke economische component en dit past ook bij onze landschappelijke uitstraling. Om de kracht en pracht van onze gemeente te behouden is het van belang trots te zijn op wat we hebben en dit ook te laten zien."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "In bepaalde gebieden moet dit mogelijk zijn. Dit is een mooi onderwerp voor een maatschappelijke discussie. Uiteraard moet er aan de grondeigenaren een compensatie aangeboden worden."

 • VVD: Oneens
  Toelichting van de partij

  "We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor natuurontwikkeling."

 • ChristenUnie: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Eens
  Toelichting van de partij

  "In een aantal gevallen is er geen andere optie, bijvoorbeeld als tevens extra waterberging noodzakelijk is. Wij zien aanvullend kansen om natuurwaarden te versterken in bestaande land- en tuinbouwgebieden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Subsidie duurzaamheid Extra belangrijk

De gemeente mag geen subsidie geven aan projecten voor duurzaamheid.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Investeren in duurzaamheid is belangrijk, maar gaat niet vanzelf. Het proces van maatschappelijk bewustwording versnellen is een taak van de overheid. Dat kan door duurzame investeringen te stimuleren. "

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De FNP is van mening dat de gemeente niet als ondernemer moet optreden. Wel zien wij voor de gemeente een rol weggelegd om duurzaamheid in de brede zin van het woord te stimuleren, waarbij alle vormen van de bestaande subsidies worden gebruikt. "

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De gemeente stimuleert duurzaamheid door minder regels en eenvoudige procedures. Er is veel te winnen op het gebied van energiebesparing want alle energie die we kunnen besparen hoeven we ook niet op te wekken of in te kopen. Als gemeente kunnen we mensen en bedrijven helpen zicht te krijgen in hun potentiële besparingen door hiervoor actief aandacht te vragen en waar nodig partijen bij elkaar te brengen en de ruimte te bieden."

 • ChristenUnie: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie stimuleert duurzaamheid, maar is wel kritisch op de haalbaarheid van projecten, nut en noodzaak"

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Duurzame projecten willen we stimuleren en faciliteren. In plaats van subsidies hanteren we liever nieuwe vormen voor financiering, zoals voorfinanciering met durfkapitaal."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. 30 km-zones Extra belangrijk

Er moeten meer 30 km-zones binnen de bebouwde kom van stad en dorpen komen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Gemeentebelangen vindt dit voor woonwijken wel een optie."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Verkeersveiligheid is heel belangrijk voor het CDA. Invoering van de 30 km zones waar dat nog niet het geval is gebeurd dit in overleg met de dorpsbelangen. Daarbij is het van belang dat als een straat aangepakt wordt deze ook ingericht wordt als 30 km gebied ( werk met werk) zodat de gebruiker ervaart dat hij of zij in zo’n gebied rijdt en de snelheid aanpast."

 • FNP: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Er zijn al heel veel 30km zones aangelegd. De FNP strijdt voor een uniform beleid in de gehele Waadhoeke. In nieuw gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan moet hier duidelijkheid over geven."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners met de politie en gemeente samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt en straat beter kan. Een 30 km-zone kan een oplossing zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Waar ze gewenst zijn, zijn ze reeds aanwezig. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Plaatsing zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente mag geen toestemming geven voor plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Waadhoeke is een agrarische gemeente. Het landelijk gebied moet niet ontsierd worden door grote velden met zonnepanelen. Er zijn geschiktere locaties zoals bedrijventerreinen en daken van fabriekshallen."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen horen niet op de landbouwgrond thuis, maar op de daken die nog volop beschikbaar zijn bij boeren en bedrijven. Deze grote zonnevelden passen niet thuis in ons kwetsbare, vlakke landschap."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "Er zijn voldoende daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. Het is dan ook zonde om kostbare landbouwgrond op te offeren voor zonneparken. "

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  "ChristenUnie wil de aanleg van zonnepanelen stimuleren, maar niet op kostbare landbouwgrond"

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "Zonnepanelen worden bij voorkeur op daken geplaatst, of op andere plekken waar ze niet ten koste gaan van economische doeleinden. Echter, in beperkte mate met een goede landschappelijke inpassing moet het mogelijk zijn."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Ontwikkeling Friese sporten Extra belangrijk

Waadhoeke moet geld steken in de ontwikkeling van Friese sporten als kaatsen, fierljeppen en skûtsjesilen.

 • Uw mening:
  Wijzig
 • Gemeentebelangen: Oneens
  Toelichting van de partij

  "Voor alle op sport en beweging gerichte initiatieven is Gemeentebelangen bereid om een bijdrage in welke vorm dan ook te overwegen."

 • CDA: Eens
  Toelichting van de partij

  "Wij zijn trots op deze Friese sporten, ze zijn onlosmakelijk met Fryslân verbonden en twee (kaatsen en fierljeppen) worden regelmatig beoefend in onze gemeente. In het culturele hoofdstadjaar 2018 wordt een evenement rondom Europese sporten georganiseerd. Dit zijn sporten die het verhaal en de historie van landen of regio’s laten zien. Wij willen dit financieel ondersteunen."

 • FNP: Eens
  Toelichting van de partij

  "De FNP wil de Friese sporten stimuleren omdat deze sporten zijn verbonden met onze cultuur en geworteld zijn in de gemeenschap. Het zorgt voor verbinding. Daarom wil de FNP ook een sport- en cultuurweek in Waadhoeke, waarmee wij ons als gemeente ook willen profileren."

 • VVD: Eens
  Toelichting van de partij

  "De PC in Franeker en het FK Fierljeppen in Winsum zijn twee belangrijke sportevenementen in de gemeente Waadhoeke. Daar zijn we trots op. Deze evenementen moeten kunnen rekenen op de steun van de gemeente."

 • ChristenUnie: Eens
  Toelichting van de partij

  Geen toelichting gegeven

 • SAM Waadhoeke: Geen van beide
  Toelichting van de partij

  "We vinden alle sporten belangrijk."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Selecteer andere partijen

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat